නුඹ නොමැති සඳ!!!!


කදුළු කැට වැටුනා

නුඹ නමින් බිඳුනා

කියා ගන්නට එකම වදනක්

නැතිව මම තැවුනා......

සරා සඳ දිලුනා

සොඳුරු බව පෙනුනා

නුඹ නොමැති සඳ

සඳ එලිය අද

කටුක බව දැනුනා......

2 comments:

බක බක said...

මල්ලි මේ පොය දවසේ වුනු දෙයක්ද?
හද ලං වුනු දවසේ....

වර්ණා said...

කාලය ,,
නපුරුකම් කල
කාලය..
ගෙවී ගිය අපුරුව..

Post a Comment