ඇත්තටම.......

ලස්සනයි කියන මේ ලෝකේ


එච්චරම ලස්සන නෑ මැණික............


ඇස් වහන්න මට බයයි


ඇත්තටම........


ඒ තප්පරේදි ඔය සුදු මූණ


මට පෙනුනොත්......


ඇරෙන ඇස් වලට


මැණිකව බලන්න බැරි නිසා....


මට සදහටම ඇස් පියා ගන්න හිතෙයි......

0 comments:

Post a Comment