ආදරෙයි මම තාම....

දන්නවද......

මාව දාල ගිය දවසේ

කප්පරක් දුක දැනුනා......

මම ඇඩුවෙ නෑ.....

ඒත් කදුලු බිම තිබුනා.....

මට අදත් හිතෙනවා

ඔයා ඒවි

අත්තටම ඒවි.....

මට විශ්වාසයි,.....

ඒ ඔයාවවත්

ඔයාගෙ ආදරයවත් නෙමෙයි....

හැමදාම මාව අතරමං කරපු

ඔයාගේ අහිංසක ඇස් දෙක.......

0 comments:

Post a Comment