ජනවාරි 23 ඉරිදා.....

එදා ජීවිතේ ලස්සනම දවසක්....

ඇස් දෙක වැහෙන තත්පරේදිත්

නොදැක ඉන්න බැරි තරමට

හිතට ලංවුන කෙනෙක්

ඇත්තටම ඇස් ඉස්සරහට ආවම

දැනෙන හැගීම් වල ලස්සන...........

0 comments:

Post a Comment