උබට මොනා හිතෙයිද

ජීවිතේ ලග

ලගින්ම තියාගත්තු

එවුන්ට

හදිස්සියෙන් හරි

උබව

මග හැරුනොත්

උබට මොනා හිතෙයිද????

හිතන්න දෙයක් නෑ ...

මට දැන් හිතෙන දේම

උබටත් හිතෙයි!!!!!!!!!!

0 comments:

Post a Comment