කුමාරියකට.....

රත්තරනේ

මොනවත්ම නොකියා

මම අවේ

මම කොහොම කිව්වත්

කුමාරියකට අබ්බගාතයෙක්

ගැලපෙන්නෙ නෑ කියල

ඔයා පිලිගන්නෙ නැති නිසා...

ඔයා ඉබින මේ පපුව මැද්දෙන්

යන හැම ලේ කැටියකම

දැන් තියෙන්නෙ

මගේ මරනේ.....

0 comments:

Post a Comment